Att uppnå resultat och effekter ger tillfredsställelse och erkännande

Med en genomarbetad plan för verksamheten ökar sannolikheten att man lyckas nå de resultat, mål och effekter man önskar.

Att kunna visa resultat och effekter gör också att fler människor i omgivningen vill delta och bidra.

Transparens skapar förtroende

En genomtänkt kommunikation under genomförandet ger bekräftelse på att arbetet uppfyller förväntningarna på planen och att eventuella ändringar görs av goda skäl.

Medarbetarna känner förtroende för ledningen när de får bevis för att resurserna använts på rätt sätt.

Det känns troligt att aktiviteterna kommer göra att även högt ställda mål är möjliga att nå.

Affärs- och verksamhetsplanering

En affärs- eller verksamhetsplan är en strukturerad beskrivning av vilka förutsättningar som finns och vad som behöver göras för att nå verksamhetens mål och/eller att förverkliga en affärsidé. En del kallar det strategi.

Poängen med en plan är att inte att följa den slaviskt. Det handlar om att skapa en genomtänkt struktur för smart beslutsfattande som tillåter dig att lyckas oavsett vad framtiden för med sig.

I starten för vårt uppdrag går vi tillsammans med ledaren igenom förutsättningarna för planeringsprocessen. En tydlig uppdrag-beskrivning tas fram. Det är vanligt att vi därefter involverar hela ledningsgruppen. Om det är lämpligt kan vi till och med involvera hela företaget. Genom att involvera människor förankras affärsplanen samtidigt som den skapas och alla ledare och medarbetare får ett väldefinierat uppdrag där mandat och befogenheter tydliggörs.

Hur kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss här för en förutsättningslös diskussion.

Involverade medarbetare skapar bättre resultat

När människor får vara med och påverka vad som ska göras så blir planen en gemensam angelägenhet.

Man får en känsla av att verksamheten tillhör deltagarna vilket skapar engagemang och ansvarskänsla.

Erfarenheter ger bättre framtida arbete

Utvärdering, planering, genomförande och lärande hänger ihop. En bra utvärdering ger belägg för att kunna säga att aktiviteterna har gett de effekter man velat ha. Att noggrant utvärdera utfallet av tidigare års planer ger värdefull information för kommande års planering.

Tid för reflektion är en investering.